Betterware

Zyskaj dostęp do setek cie­ka­wych pro­duk­tów i poznaj pomy­sły na lep­szy dom. Żyj wygod­niej i przy­jem­niej, bli­żej rodzi­ny i przy­ja­ciół. Ułatw swo­je codzien­ne domo­we czynności.

KUCHNIA – DOM I OGRÓD – ZDROWIE I URODA

Zapra­szam do pod­ję­cia decy­zji o zosta­niu klien­tem fir­my Bet­ter­Wa­re. Umoż­li­wia to zakup towa­ru bez­po­śred­nio w fir­mie jako klient ze sta­łą zniż­ką od cen poda­nych w kata­lo­gu lub umoż­li­wia osią­gnię­cie dodat­ko­wych docho­dów przez pro­mo­wa­nie fir­my w sys­te­mie MLM.
Moż­na tak­że doko­ny­wać zaku­pów przez Inter­net po samo­dziel­nym zare­je­stro­wa­niu się w fir­mie poda­jąc mój numer PL-02770. W razie pro­ble­mów, pytań albo wąt­pli­wo­ści chęt­nie odpo­wiem na pyta­nia. W fir­mie jestem od 2008 roku, posia­dam duże doświad­cze­nie i zespół przed­sta­wi­cie­li oraz wła­sny maga­zy­nek naj­po­pu­lar­niej­szych pro­duk­tów z kata­lo­gów 2008 – 2021. Zapra­szam do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub pod adre­sem email.

Informacje / Zapisy / Współpraca

Aktu­al­ny kata­log zoba­czysz też, kli­ka­jąc w jego zdję­cie poniżej.

Katalog Betterware