Zostań Przedstawicielem

Jak dołączyć do Betterware?

Reje­stra­cja w Klu­bie Bet­ter­wa­re jest bar­dzo pro­sta i zaj­mie Ci tyl­ko kil­ka minut. Sta­ran­nie wypeł­nij wszyst­kie wyma­ga­ne pola w for­mu­la­rzu na dole tej stro­ny. Przed zakoń­cze­niem reje­stra­cji sprawdź, czy poda­ne infor­ma­cje są pra­wi­dło­we. W cią­gu 24 godzin otrzy­masz swój indy­wi­du­al­ny Numer Przed­sta­wi­cie­la. Zapisz go, bo od tej pory będziesz go poda­wać w kon­tak­tach z firmą.

Członkiem Klubu Betterware może zostać:

 • oso­ba fizycz­na, któ­ra jest oby­wa­te­lem pol­skim i ukoń­czy­ła 18 lat,
 • oso­ba fizycz­na pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą we wła­snym mie­niu i na wła­sny rachunek,
 • oso­ba prawna,
 • jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie posia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści prawnej.

Korzyści dla Ciebie

 1. Współ­pra­ca z reno­mo­wa­ną fir­mą z 80-let­nią tra­dy­cją w sprze­da­ży bezpośredniej
 2. Lukra­tyw­ny Plan Mar­ke­tin­go­wy daje nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści zara­bia­nia pieniędzy
  • Zysk Natych­mia­sto­wy 30%
  • Raba­ty Indy­wi­du­al­ne do 15%
  • Raba­ty Gru­po­we do 15%
  • Pre­mie Mena­dżer­skie i Dyrek­tor­skie 10%, 1%, 0,5% 0,25%
  • Nagro­dy pie­nięż­ne jed­no­ra­zo­we od 500 zł do 25 000 zł
  • Moż­li­wość awan­su zawo­do­we­go i społecznego
 3. Ela­stycz­ność wybo­ru cza­su, miej­sca i spo­so­bu działania
  • Ty decy­du­jesz, ile cza­su poświę­casz, ile będziesz zara­biać, jak czę­sto otrzy­masz pod­wyż­kę i awans
  • Tyl­ko Ty jesteś swo­im szefem
 4. Wygo­da i brak ryzyka
  • Zamó­wio­ne pro­duk­ty kurier dostar­czy Ci bez­po­śred­nio do domu
  • Gwa­ran­cja jako­ści – w cią­gu 30 dni możesz zwró­cić pro­dukt do Bet­ter­sty­le Inter­na­tio­nal, jeśli nie speł­ni ocze­ki­wań Two­ich klientów
 5. Roz­wój oso­bi­sty – szko­le­nia, semi­na­ria, konferencje
  • Zdo­by­wasz wie­dzę i umie­jęt­no­ści biz­ne­so­we, dzię­ki któ­rym łatwo podą­żasz kolej­ny­mi eta­pa­mi kariery
 6. Styl życia – przy­jem­ność życia
  • Pozna­jesz fan­ta­stycz­nych ludzi takich jak Ty
  • Wspól­ne wyjaz­dy inte­gra­cyj­ne, podró­że zagra­nicz­ne i wyciecz­ki łączą na całe życie
  • Dobra zaba­wa, przy­jaź­ni ludzie – tutaj wszyst­kim zale­ży na Two­im sukcesie
 7. Nasza gru­pa
  • Wspie­ra­my Cię od pierw­sze­go dnia obec­no­ści w grupie
  • Poma­ga­my w stwo­rze­niu stro­ny internetowej
  • Pomoc w budo­wa­niu Two­je­go zespołu

Aby zostać członkiem klubu wypełnij poniższy formularz

  Pola z czer­wo­ną ram­ką są nie­zbęd­ne w pro­ce­sie reje­stra­cji w Klu­bie Betterware.

  Dane kontaktowe

  Adres

  /