16,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 266999 Kategoria:

Opis

Bły­ska­wicz­nie oży­wią każ­dą łazien­kę i wnio­są do niej nastrój zabawy!

Wypu­kłe naklej­ki z efek­tem 3D łatwo nakle­isz na gla­zu­rę — są trwa­łe, wodo­od­por­ne i moż­na je myć, by zawsze wyglą­da­ły jak nowe!

Wie­sza­ki nie utrud­nia­ją zamknię­cia drzwi a ich nowo­cze­sny, sty­lo­wy wygląd spra­wia, że sta­no­wią ele­ment dekoracyjny.

W razie potrze­by usu­niesz je bez pozo­sta­wia­nia śladów.

Możesz skom­po­no­wać dowol­ny obraz, łącząc dwa typy nakle­jek: więk­sze, przed­sta­wia­ją­ce reki­ny wśród fal, oraz mniej­sze z figur­ka­mi reki­nów bez tła.