Foto torba z odpinaną kosmetyczką, czerwona

24,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 366182 Kategoria:

Opis

Dru­giej takiej samej tor­by nie znaj­dziesz na całym świe­cie, bo to Ty decy­du­jesz, jaki­mi foto­gra­fia­mi chcesz ją ozdobić.

Ulu­bio­ne zdję­cia będą towa­rzy­szyć Ci zawsze i wszędzie.

Ma pięć okie­nek na foto­gra­fie: dwa o wymia­rach 10 x 15 i trzy 9 x 12 cm.

W środ­ku jed­na pojem­na komo­ra oraz odpi­na­na mini­ko­sme­tycz­ka na drobiazgi.

Możesz ją odpiąć i nosić niezależnie.

Wyko­na­ne z trwa­łe­go polie­stru o saty­no­wym wykoń­cze­niu, bar­dzo prak­tycz­ne — łatwo je wyczyścić.

Wymia­ry tor­by: 13 x 30 x 48 cm, kosme­tycz­ki: 10 x 17 cm.