Miska Stokrotka Mini Zielona

15,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 366015 Kategoria:

Opis

Goto­wa­nie lub odgrze­wa­nie potraw w mikro­fa­lów­ce sta­nie się jesz­cze przy­jem­niej­sze, gdy sko­rzy­stasz z misek w uro­czych, rado­snych kolorach.

Ich pokryw­ki, sty­li­zo­wa­ne na sto­krot­ki, mają spe­cjal­ne nakręt­ki umoż­li­wia­ją­ce odsło­nię­cie nie­wiel­kich otwor­ków, dzię­ki cze­mu możesz pod­grze­wać potra­wę pod przy­kry­ciem, co nie tyl­ko zapo­bie­ga pry­ska­niu, ale tak­że skra­ca czas podgrzewania.

Miski nada­ją się tak­że dosko­na­le do wie­lu innych zasto­so­wań kuchennych.

Mają nie­du­że, wygod­ne uszka, a wyko­na­ne są z lek­kie­go, solid­ne­go tworzywa.

7,5 x 22 cm