Pochłaniacz wilgoci

13,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 8015 Kategoria:

Opis

Spe­cjal­ne krysz­tał­ki wią­żą wil­goć, pochła­nia­jąc jej z powie­trza do 3 razy wię­cej, niż wyno­si ich waga. Poma­ga zapo­bie­gać roz­wo­jo­wi ple­śni i popra­wia jakość powietrza.

Sto­suj w pomiesz­cze­niach o pod­wyż­szo­nej wil­got­no­ści, czy­li gar­de­ro­bie, pral­ni, łazien­ce, piw­ni­cy itp.

Okres dzia­ła­nia zale­ży od stop­nia wil­got­no­ści pomiesz­cze­nia, śred­nio oko­ło 3 mie­się­cy lub do zuży­cia się granulatu.

Waga: 40 g