Podkładka do pieczenia

17,90 

Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 4217 Kategoria:

Opis

Z nie­przy­wie­ra­ją­cą powło­ką z teflo­nu. Moż­na na niej piec i gril­lo­wać w pie­kar­ni­ku. Uła­twia tak­że utrzy­ma­nie go w czystości.
Roz­łóż matę na spo­dzie pie­kar­ni­ka i nie przej­muj się, że tłuszcz ście­ka­ją­cy z bur­ge­rów pozo­sta­wi przy­pa­lo­ne, trud­ne do usu­nię­cia śla­dy. Potem wyj­miesz matę i łatwo ją wyczy­ścisz (moż­na myć ją w zmy­war­ce), a pie­kar­nik pozo­sta­nie czysty!

  • Wytrzy­mu­je tem­pe­ra­tu­rę do 260°C.
  • Możesz przy­ciąć ją do pożą­da­ne­go rozmiaru.
  • Wie­lo­krot­ne­go użytku.
  • Po zwi­nię­ciu zaj­mu­je nie­wie­le miejsca.

Wymia­ry: 40 x 33 cm