Składany ociekacz silikonowy

44,90 

Chwilowy brak towaru.
W outlecie wyprzedajemy często ostatnie sztuki najpopularniejszych produktów, dlatego nie zwlekaj z zakupem.
Wypełnij formularz zamówienia aby zamówić wybrany produkt.
Nr produktu: 4360 Kategoria:

Opis

Skła­da­na suszar­ka sili­ko­no­wa bły­ska­wicz­nie roz­kła­da­na w cią­gu kil­ku sekund. Po zło­że­niu ocie­kacz zaj­mu­je mało miej­sca. Skła­da­na suszar­ka to bar­dzo prak­tycz­ny pro­dukt, któ­ry spraw­dzi się w domu, jak i na wyjaz­dach. Budo­wa jest bar­dzo este­tycz­na i dosko­na­le wkom­po­no­wu­je się w wystrój kuch­ni. Ocie­kacz moż­na zło­żyć do nie­wiel­kich roz­mia­rów i w łatwy spo­sób zna­leźć dla niej miej­sce w swo­jej kuch­ni lub prze­wo­zić ze sobą np pod namiot. Pro­dukt posia­da zdej­mo­wa­ne prze­dział­ki na sztuć­ce, dzię­ki cze­mu moż­na zmie­ścić do osu­sza­cza więk­szą rzecz jak patel­nia czy gar­nek. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie gdy bra­ku­je nam miej­sca w jed­no­ko­mo­ro­wym zle­wie lub gdy potrze­bu­je­my umyć owo­ce lub warzy­wa. Dzię­ki anty­po­śli­zgo­wym nóż­kom, suszar­ka jest sta­bil­na i nie prze­wra­ca się.